Telefon: +48 (89) 535-34-35   Email: biuro@taximperium.pl

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje następujące czynności:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności;
 • utworzenie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych;
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności;
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego;
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i przelewów na podatek od towarów i usług;
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym;
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  (PIT-36, PIT-36L, CIT-8);
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat;
 • sporządzenie informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 • przygotowanie sprawozdania z działalności firmy;
 • złożenie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem rocznym w urzędzie skarbowym;
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego.

KRiP

Prowadzenie KPiR obejmuje następujące czynności:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty);
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów;
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zaliczki na podatek dochodowy;
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i przelewów na podatek od towarów i usług;
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L);
 • złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego. 

Ryczałt

Prowadzenie ewidencji przychodów tzw. Ryczałtu  obejmuje następujące czynności:

 • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych;
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzenie wykazu środków trwałych;
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) i przelewów na podatek od towarów i usług;
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT-28;
 • złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego do urzędu skarbowego.